ToF - TDoA
ToF (Two way communication)
TDoA
Cần ít nhất 6/9 gói tin để biết được vị trí trong không gian   của tag.
Chỉ cần 1 gói tin
 
 
Ít tốn năng lượng hơn với giải pháp TDoA
Dễ dàng để cài đặt hệ thống ban đầu
Khó khăn để cài đặt hệ thống, khi chưa biết vị trí các  base  station
Do cần đến 6/9 gói tin để biết vị trí 1 tag nên mật độ tag  thấp.
Hỗ trợ mật độ cao. Hiện tại NHTC có thể hỗ trợ đến  1000 tag  trong không gian 1000m2 với tốc độ cập nhật  vị trí 1s 1 lần.
Phù hợp để cài đặt, cấu hình hệ thống
Phù hợp để vận hành hệ thống sau khi cài đặt
Nhatrang Hitech sử dụng ToF để cài đặt hệ thống, sau đó dùng TDoA để tính vị trí các tag trong  khu vực quản lý.