Time Difference of Arrival (TDoA)
Tag gởi tín hiệu, tất cả các base station gần nó sẽ nhận được gói tín hiệu đó, nhưng với các  timestamp (khoảng  thời gian nhận) khác nhau.
Sự chênh lệch về thời gian nhận của các base station được dùng để tính tọa độ x,y,z của tag,  dùng thuật toán  multilateration.
graphic