Time of Flight (ToF)
Tag đo khoảng thời gian tín hiệu từ lúc nó phát ra đến lúc base station gởi về cho nó hết bao lâu.
Sau đó, dùng công thức: khoảng cách = vận tốc ánh sáng x thời gian truyền để tính khoảng cách  giữa tag và base  station.
Vận tốc ánh sáng c = 299.792.458 m/s
Thời gian truyền nhận của UWB chính xác tới ns nên khoảng cách chính xác khoảng 10cm
graphic