10. Đầu tư
Nhatrang Hitech đang gọi vốn seed round để mở rộng thị trường, các nhà đầu tư có thể liên hệ  info@nhtc.com.vn về thông tin và cơ hội đầu tư.
Một số công ty phát triển hệ thống định vị dùng công nghệ UWB trên thế giới và các đầu  tư gần đây: