Web API
NHTC cung cấp web API để các đơn vị phát triển phần mềm tích hợp vào hệ thống đang có, một  số lệnh cơ bản:
gettoken (username, password)
setpos (baseid, basepos, mapname, token)
getpos (baseid,mapname, token)
getpos (tagid, token)
getpos (mapname, token)
getpos (tagid, from, to, token)
getpos (groupid, from, to, token)
setgroup (groupid, tags, token)
listgroup (groupid, token)
deletegroup (groupid, token)
addmap (mapname, token)
addbase (baseid, macaddress, mapname, token)
setupmap (mapname, token)
setmaster (baseid, token)
getmapsate (mapname, token)
listmap (token)
listbase (mapname, token)
deletemap (mapname, token)
addtag (tagid, mapname, token)
listtag (mapname, token)
deletetag (tagid, mapname, token)
Vui lòng liên hệ info@nhtc.com.vn về API.