Bộ kit phát triển
graphic
nRTLS KIT bao gồm:
- 4 base station nRTLS-ETAG-02, có thể triển khai ở khu vực rộng 25m x 25m
- 1 thẻ nhân viên nRTLS-ETAG-01
- 1 thẻ tài sản model nRTLS-ETAG-03 
- 1 thẻ tài sản model nRTLS-ETAG-04
- 1 EDGE computer nRTLS-EDGE-01
Và gói phần mềm (bản quyền 1 năm) với các tính năng cơ bản:
- Tự lên bản đồ 
- Hiển thị vị trí chính xác của các thẻ theo dõi, độ chính xác thông thường dưới 0.5m 
- Geo-fencing/Search/History/Heatmap 
- API để tích hợp vào phần mềm khách hàng.
Liên hệ info@nhtc.com.vn để order DEV KIT.