8. Đối tác
NHTC có chính sách hợp tác với các đối tác phát triển phần mềm và phần cứng. 
NHTC kêu gọi các hợp tác cho các ứng dụng liên quan đến hệ thống định vị:
  • An ninh tòa nhà
  • Quản lý tài sản theo thời gian thực
  • Quản lý kho theo thời gian thực
  • Y tế, sức khỏe
  • Phân tích số liệu cho thể thao thành tích cao
  • …và nhiều ứng dụng khác.
Vui lòng liên hệ info@nhtc.com.vn về cơ hội hợp tác.