7. Các mô hình kinh doanh
Hỗ trợ B2B, B2C, thuận lợi để scale up.
Cung cấp hardware + api + một số ứng dụng cuối cơ bản cho khách hàng. 
(1) Khách hàng lẻ có thể mua về cài đặt, sử dụng, dùng gói cloud.
(2) Khách hàng công ty lớn cũng có thể mua về cài đặt, sử dụng, dùng gói cloud hoặc tương thích  api với phần mềm sẵn có của khách hàng đó.
(3) Các partner phần mềm có thể mua thiết bị và dùng api để tương thích với phần mềm do bên  partner phát triển để bán  cho khách hàng cuối
(4) Các partner phần cứng có thể tương thích thiết bị của mình với hệ thống nRTLS hỗ trợ để xây  dựng hệ thống hoàn chỉnh.