6. Quy mô thị trường và dự án
Quy mô thị trường 
Giá trị thị trường cho giải pháp bao gồm:
  • Giá trị phần cứng của giải pháp định vị
  • Giá trị các dịch vụ kèm theo của giải pháp định vị (Location Base service)
Giá trị thị trường cho các giải pháp RTLS dự đoán tăng trưởng từ US$3.19 tỷ  năm 2018 đến  US$8.79 tỷ năm 2023, CARG 22.5% mỗi năm trong thời gian đó ( Xem thêm ở link). 
Hiện tại, ở Việt Nam, NHTC là công ty tiên phong nghiên cứu, phát triển, sản xuất và triển khai  các dự án liên quan đến công nghệ UWB. 
Quy mô dự án
Cho các khách hàng lẻ (sử dụng đại trà), gói cơ bản từ vài ngàn US$, với các khách hàng nhà  máy, kho bãi, quy mô dự án tùy theo số lượng đối tượng cần quản lý (nhân viên, tài sản, hàng  hóa...) và quy mô khu vực cần quản lý,  có thể từ vài chục ngàn US$