Asset Management
Giá trị thị trường cho phần cứng của hệ thống định vị quản lý tài sản thời gian thực sẽ đạt khoảng  4.5 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022, tốc độ tăng trưởng hàng năm khoảng 32%. Trong đó, giải pháp  dùng Bluetooth sẽ chiếm hơn một nửa, với khoảng US$2.3B, và ghi nhận tốc độ tăng trưởng vượt  bậc của UWB, với 52% mỗi năm, từ 2017 đến 2022.